Financiën

De Stichting Gerard Sanderink heeft als algemeen nut beogende instelling ten doel om de nalatenschap van zijn naamgever, Gerard Sanderink, ten goede te laten komen aan de regio Twente waar hij zelf is geboren en getogen. Dit door het stimuleren van jonge, talentvolle studenten uit Twente in hun verdere ontwikkeling door ondersteuning middels een financiële bijdrage, in de vorm van een beursverstrekking.

Naast het op deze manier ondersteunen van Twentenaren in kansarme situaties met aantoonbare capaciteiten op het gebied van technologie, heeft de stichting ten doel om bedrijven te stimuleren om in Twente een faciliteit op te richten voor toegepaste research.

De Stichting Gerard Sanderink heeft door haar rechtsvorm (stichting) geen maatschappelijk kapitaal noch een gestort en geplaatst kapitaal.

De stichting heeft geen winstoogmerk.

De ter verwezenlijking van de doelen van de stichting door de stichting toegekende beurzen en andere financiële stimuleringsbijdragen, zullen in de vorm van betalingen vanuit de bedrijven van Gerard Sanderink aan de Stichting Gerard Sanderink worden geschonken. Daartoe zal er een dynamische planning worden gemaakt van de vermogensbehoefte van de stichting opdat de betalingen tijdig en passend qua omvang kunnen worden gedaan.

De Stichting zal het op deze manier verkregen vermogen enkel aanwenden voor de doelondersteuning.

Er zijn geen natuurlijke en/of rechtspersonen die over het vermogen van de stichting kunnen beschikken als ware het hun eigen vermogen.

De vijf bestuurders van de Stichting Gerard Sanderink ontvangen voor hun werkzaamheden ten behoeve van de stichting geen beloning. Vergoeding van de werkelijke en aantoonbaar gemaakte onkosten alsmede een normale kilometervergoeding is mogelijk.

Voor alle bankzaken van de stichting worden er door de Rabobank geen kosten in rekening gebracht. Inzake de jaarlijkse beoordeling van de jaarrekening van de stichting door een externe auditor zal een normale audit fee worden betaald.

Buiten de hiervoor genoemde kosten zullen er naar verwachting door de stichting verder geen beheer- en overheadkosten worden gemaakt.

Commerciële activiteiten zullen naar verwachting door de stichting niet worden ontplooid. Mocht dit toch het geval zijn, dan zullen eventueel daaruit voortvloeiende opbrengsten geheel toekomen aan de stichting.

De administratie is zodanig ingericht dat de baten en lasten in de staat van baten en lasten en de bezittingen, de reserves en fondsen en de verplichtingen in de balans van de stichting gedetailleerd zijn weergegeven alsmede in overeenstemming met de inrichtingsvereisten (omvang, doel en samenstelling) vastgelegd.

Deel deze pagina: