Balans en Staat baten en lasten 2014

Algemene gegevens

Oprichtingsdatum6 januari 2014
NaamStichting Gerard Sanderink
Statutaire zetelEnschede
Adres Wierdensestraat 226
Postcode7604 BS
PlaatsAlmelo
Websitewww.stichtinggerardsanderink.nl
RSIN8535.87.292
Kvk-nummer59648074

Doelstelling
Stichting Gerard Sanderink heeft ten doel, als algemeen nut beogende instelling als bedoeld in artikel 5b van de Algemene wet inzake Rijksbelastingen of een daarvoor in de plaats komende regeling, het algemeen belang te dienen door:

  • Twentenaren in kansarme situaties met aantoonbare capaciteiten op het gebied van technologie middels beurzen en/of subsidie te ondersteunen; 
  • Het stimuleren van bedrijven om in Twente een faciliteit op te richten voor toegepaste research, waarbij het de bedoeling is dat het resultaat van die research ten behoeve van het algemene nut wordt aangewend; 
  • Zo voornoemd bedrijf reeds opgericht is, dit te stimuleren en uit te bouwen. 

Met uitzondering van het voorgenoemde is iedere bedrijfsuitoefening welke een commercieel risico voor de stichting zou kunnen meebrengen in beginsel uitgesloten, met dien verstande dat beleggingen zijn toegestaan indien terugbetaling van de nominale inleg redelijkerwijs gewaarborgd is.

De stichting beoogt noch een onderneming te drijven, noch winst te maken. Een eventuele winst kan uitsluitend worden aangewend ten bate van de voorgenoemde doelstelling en wel binnen een redelijke termijn. Ook uit de feitelijke werkzaamheid/werkzaamheden van de stichting blijkt dat de stichting het algemeen belang dient en geen winstoogmerk heeft.

Bestuurssamenstelling

Voorzitter Ir. G.P. Sand erink
Secretaris  Mr. D. van Egten
PenningmeesterY.F. van Hijum
Algemeen bestuurslidA. Schoots
Algemeen bestuurslidH.G.B. Spenkelink

Benoemen statutair bestuur 
De leden van het bestuur worden door het bestuur benoemd. Bij de benoeming van de bestuursleden dienen de regels van de Belastingdienst voor algemeen nut beogende instellingen in acht te worden genomen, zodat, behoudens ontheffing van de betreffende belastinginspecteur, de meerderheid van de bestuursleden geen familierelatie of een daarmee vergelijkbare relatie (tot en met de vierde graad) met elkaar mogen hebben. 

Het bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester. De functies van secretaris en penningmeester kunnen in één persoon worden verenigd.

Bestuursleden worden benoemd voor een periode van ten hoogste drie jaar. Bestuursleden treden af volgens een door het bestuur op te maken rooster; een volgens het rooster aftredend bestuurslid is onmiddellijk, doch ten hoogste tweemaal hernoembaar. In afwijking van het in de vorige zin bepaalde is de heer Ir. G.P. Sanderink, onbeperkt als bestuurslid herbenoembaar.

Beloningsbeleid
Er zijn geen medewerkers in loondienst bij Stichting Gerard Sanderink.
De bestuursleden genieten geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten onder overlegging van bewijsstukken.
In 2014 is geen vergoeding betaald aan de bestuursleden.

Beleidsplan
Een belangrijk doel van de Stichting Gerard Sanderink is, zoals ook opgenomen in de statuten, Twentenaren in kansarme situaties met aantoonbare capaciteiten op het gebied van technologie middels beurzen en/of subsidie te ondersteunen.

De stichting stelt hiervoor middelen beschikbaar in de vorm van beurzen aan de in de doelstelling genoemde personen, die studeren aan Saxion Hogeschool of de Universiteit Twente en woonachtig zijn in Twente. Beursaanvragen dienen, bij voorkeur per e-mail, te worden ingediend.
Daarbij moet ten minste, naast persoonlijke informatie, informatie over de studieresultaten, de financiële situatie en een verklaring van de betreffende studiedecaan worden overgelegd.
Aanvraagformulieren zijn beschikbaar op de website van de stichting.

De studiebeursaanvragen worden beoordeeld door een selectiecommissie, bestaande uit twee tot drie medewerkers van Saxion Hogeschool en de Universiteit Twente. Deze selectiecommissie maakt een voorselectie van de aanvragen. Eén van de bestuursleden van de stichting zal bij deze selectie aanwezig zijn. Na deze voorselectie zal de stichting tezamen met een lid uit beide commissies, definitief bepalen wie een beurs krijgt toegewezen.

De hoogte van de beurs is voor het academische jaar 2014-2015 maximaal € 10.000 (zowel voor inwonende als uitwonende studenten). De beurs wordt per studiejaar toegekend. Bij gelijkblijvende resultaten wordt de beurs in beginsel gehandhaafd tot het eind van de studie, zulks ter beoordeling van de selectiecommissie.

De studiebeurs kan worden aangevraagd vanaf 2 april tot en met 30 mei. Het besluit over de toekenning van een studiebeurs wordt vóór 1 juli genomen.

Financiën
De ter verwezenlijking van de doelen van de stichting door de stichting toegekende beurzen en andere financiële stimuleringsbijdragen zullen vanuit de bedrijven van Gerard Sanderink aan de Stichting Gerard Sanderink worden geschonken. Daartoe zal er een dynamische planning worden gemaakt van de vermogensbehoefte van de stichting opdat de betalingen tijdig en passend qua omvang kunnen worden gedaan.

De stichting zal het op deze manier verkregen vermogen enkel aanwenden voor de doelondersteuning.

BALANS EN STAAT VAN BATEN EN LASTEN

BALANS
12/31/14
Activa
Vorderingen € 52.500 
Liquide middelen € 500 
Totaal activa € 53.000 
Passiva
Bestemmingsreserve € 500 
Kortlopende schulden € 52.500 
Totaal passiva € 53.000 

STAAT VAN BATEN EN LASTEN

2014
Giften € 90.500 
Som der baten € 90.500 
Studiebeurzen € 90.000 
Totaal lasten € 90.000 
Resultaat € 500 

Toelichting staat van baten en lasten
Voor het studiejaar 2014-2015 zijn negen studenten geselecteerd voor een studiebeurs. Dit studiejaar loopt van 1 augustus 2014 tot en met 31 juli 2015.

De vorderingen en de kortlopende schulden betreffen de lopende verplichtingen voor de toegekende studiebeurzen in het studiejaar 2014-2015.

Actueel verslag van de uitgevoerde activiteiten van de stichting
Op 6 januari 2014 is de Stichting Gerard Sanderink opgericht.
Voor het studiejaar 2014-2015 zijn, na een selectieprocedure, 9 studenten geselecteerd door de selectiecommissie. Deze studenten hadden zich in de periode 1 april 2014 tot en met 30 mei 2014 aangemeld bij de Stichting Gerard Sanderink. Aan deze 9 studenten is een studiebeurs toegekend. Van deze 9 studenten volgen er 5 een studie op de Hogeschool Saxion en 4 studenten volgen een studie aan de Universiteit Twente.

Mevrouw Van Egten wordt namens de Stichting op de hoogte gehouden van de studieresultaten.

Door het bestuur van Stichting Gerard Sanderink is in 2014 twee keer, telefonisch, vergaderd.

Deel deze pagina: