Balans en Staat baten en lasten 2019

Algemene gegevens

Oprichtingsdatum 6 januari 2014
Naam Stichting Gerard Sanderink
Statutaire zetel Enschede
Adres  Wierdensestraat 226
Postcode 7604BS
Plaats Almelo
Website www.stichtinggerardsanderink.nl
RSIN 853587292
Kvk-nummer 59648074

Doelstelling
Stichting Gerard Sanderink heeft ten doel, als algemeen nut beogende instelling als bedoeld in artikel 5b van de Algemene wet inzake Rijksbelastingen of een daarvoor in de plaats komende regeling, het algemeen belang te dienen door:

  • Twentenaren in kansarme situaties met aantoonbare capaciteiten op het gebied van technologie middels beurzen en/of subsidie te ondersteunen;
  • het stimuleren van bedrijven om in Twente een faciliteit op te richten voor toegepaste research, waarbij het de bedoeling is dat het resultaat van die research ten behoeve van het algemene nut wordt aangewend;
  • zo voornoemd bedrijf reeds opgericht is, dit te stimuleren en uit te bouwen.

Met uitzondering van het voorgenoemde is iedere bedrijfsuitoefening welke een commercieel risico voor de Stichting zou kunnen meebrengen in beginsel uitgesloten, met dien verstande dat beleggingen zijn toegestaan
indien terugbetaling van de nominale inleg redelijkerwijs gewaarborgd is.

De Stichting beoogt noch een onderneming te drijven, noch winst te maken. Een eventuele winst kan uitsluitend worden aangewend ten bate van de voorgenoemde doelstelling en wel binnen een redelijke termijn. Ook uit de feitelijke werkzaamheden van de Stichting blijkt dat deze het algemeen belang dient en geen winstoogmerk heeft.

Bestuurssamenstelling

Voorzitter G.P. Sanderink
PenningmeesterY.F. van Hijum
Algemeen bestuurslidA. Schoots

Geen van de bestuursleden is zelfstandig bevoegd om besluiten te nemen namens Stichting Gerard Sanderink.

Benoemen statutair bestuur

De leden van het bestuur worden door het bestuur benoemd. Bij de benoeming van de bestuursleden dienen de regels van de Belastingdienst voor algemeen nut beogende instellingen in acht te worden genomen, zodat, behoudens ontheffing van de betreffende belastinginspecteur, de meerderheid van de bestuursleden geen familierelatie of een daarmee vergelijkbare relatie (tot en met de vierde graad) met elkaar mogen hebben.

Bestuursleden worden benoemd voor een periode van ten hoogste drie jaar. In afwijking van het in de vorige zin bepaalde maakt de heer G.P. Sanderink voor onbepaalde tijd deel uit van het bestuur. Bestuursleden treden af volgens een door het bestuur op te maken rooster; een volgens het rooster aftredend bestuurslid is onbeperkt herbenoembaar.

Beloningsbeleid

Er zijn geen medewerkers in loondienst bij Stichting Gerard Sanderink. De bestuursleden genieten geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten onder overlegging van bewijsstukken. In 2019 is evenals in 2018 geen vergoeding betaald aan de bestuursleden.

Beleidsplan

Een belangrijk doel van de Stichting Gerard Sanderink is, zoals ook opgenomen in de statuten, Twentenaren in kansarme situaties met aantoonbare capaciteiten op het gebied van technologie middels beurzen en/of subsidie te ondersteunen.

De Stichting stelt hiervoor middelen in de vorm van beurzen beschikbaar aan de in de doelstelling genoemde personen, die studeren aan Saxion Hogeschool of de Universiteit Twente en woonachtig zijn in Twente.

De hoogte van de beurs is voor het academische jaar 2019-2020 maximaal €2.500 (zowel voor inwonende als uitwonende studenten). De beurs wordt per studiejaar toegekend. Bij gelijkblijvende resultaten wordt de beurs in beginsel gehandhaafd tot het eind van de studie, zulks ter beoordeling van de selectiecommissie. Parttime studies komen niet in aanmerking voor een beurs van de Stichting.

Financiën

De ter verwezenlijking van de doelen van de Stichting door de Stichting toegekende beurzen en andere financiële stimuleringsbijdragen zullen vanuit de bedrijven van Gerard Sanderink aan de Stichting Gerard Sanderink worden geschonken. Daartoe zal er een dynamische planning worden gemaakt van de vermogensbehoefte van de Stichting opdat de betalingen tijdig en passend qua omvang kunnen worden gedaan.

De Stichting zal het op deze manier verkregen vermogen enkel aanwenden voor de doelondersteuning.

Balans en staat van baten en lasten

Balans (in Euro)31-12-201931-12-2018
Activa
Vorderingen18.50092.400
Liquide middelen2.1232.603
Totaal activa20.62395.003
Passiva
Bestemmingsreserve4.1653.670
Kortlopende schulden16.458 91.333
Totaal passiva20.623 95.003

Staat van baten en lasten 20192018
Giften28.000 163.200
Som der baten28.000 163.200
Studiebeurzen27.558 160.027
Overige lasten -53 2.169
Totaal lasten 27.505162.196
Resultaat4951.004

Toelichting staat van baten en lasten

Voor het studiejaar 2014-2015 zijn negen studenten geselecteerd voor een studiebeurs. Voor het studiejaar 2015-2016 zijn acht nieuwe studenten geselecteerd voor een studiebeurs. Daarnaast is de studiebeurs van acht studenten, die in het vorige studiejaar waren geselecteerd, verlengd.

Voor het studiejaar 2016-2017 zijn negen nieuwe studenten geselecteerd voor een studiebeurs. Daarnaast is de studiebeurs van veertien studenten, die in vorige studiejaren waren geselecteerd, verlengd.

Voor het studiejaar 2017-2018 zijn drie nieuwe studenten geselecteerd voor een studiebeurs. Daarnaast is de studiebeurs van zeventien studenten, die in vorige studiejaren waren geselecteerd, verlengd.

Voor studiejaar 2018-2019 zijn vier nieuwe studenten geselecteerd voor een studiebeurs. Daarnaast is de studiebeurs van dertien studenten, die in vorige studiejaren waren geselecteerd, verlengd.

Voor het studiejaar 2019-2020 zijn geen nieuwe studenten geselecteerd voor een studiebeurs. De studiebeurs van twaalf studenten, die in vorige studiejaren waren geselecteerd, is verlengd.

In totaal krijgen twaalf studenten in het studiejaar 2019-2020 een studiebeurs (waarvan één in februari 2020 is afgestudeerd).

Het studiejaar 2019-2020 loopt van 1 augustus 2019 tot en met 31 juli 2020.

De vorderingen en de kortlopende schulden betreffen de lopende verplichtingen voor de toegekende studiebeurzen in het studiejaar 2019-2020 respectievelijk 2018-2019.

Actueel verslag van de uitgevoerde activiteiten van de stichting

Op 6 januari 2014 is de Stichting Gerard Sanderink opgericht. 

Voor het studiejaar 2014-2015 zijn, na een selectieprocedure, negen studenten geselecteerd door de selectiecommissie. Deze studenten hadden zich in de periode 1 april 2014 tot en met 30 mei 2014 aangemeld bij de Stichting Gerard Sanderink. Aan deze negen studenten is een studiebeurs toegekend. Acht van deze studenten hebben voor het studiejaar 2015-2016 de studiebeurs behouden. Voor zeven van hen is deze ook voor het studiejaar 2016-2017 gecontinueerd. In het studiejaar 2017-2018 bleven er uit deze jaarlaag drie studenten over, waarvan er één per eind augustus 2017 en één in mei 2018 is afgestudeerd. Voor het studiejaar 2018-2019 en ook 2019-2020 resteert er uit deze jaarlaag derhalve nog één student.

Voor het studiejaar 2015-2016 zijn, na een selectieprocedure, acht nieuwe studenten geselecteerd door de selectiecommissie. Deze studenten hadden zich in de periode 1 april 2015 tot en met 30 mei 2015 aangemeld bij de Stichting Gerard Sanderink. Aan deze acht studenten is een studiebeurs toegekend. Zeven van deze studenten hebben voor het studiejaar 2016-2017 de studiebeurs behouden. In het studiejaar 2017-2018 bleven er uit deze jaarlaag zes studenten over, waarvan er één per eind november 2017 is afgestudeerd en waarvan bij één de studiebeurs weer per 1 januari 2018 is hervat. In het studiejaar 2018-2019 en ook 2019-2020 zijn er uit deze groep nog twee studenten met een doorlopende studiebeurs.

Voor het studiejaar 2016-2017 zijn, na een selectieprocedure, negen nieuwe studenten geselecteerd door de selectiecommissie. Deze studenten hadden zich in de periode 1 april 2016 tot en met 30 mei 2016 aangemeld bij de Stichting Gerard Sanderink. Aan deze negen studenten is een studiebeurs toegekend. Voor acht van hen is deze ook voor het studiejaar 2017-2018 gecontinueerd.  Per 1 augustus 2018 is de studiebeurs voor één student beëindigd. In januari en in april 2019 is er een student afgestudeerd. Daarmee waren er in het studiejaar 2018-2019 vijf doorlopende beurzen voor deze jaarlaag. Per 1 augustus 2019 is de studiebeurs voor één student beëindigd. Derhalve zijn er in het studiejaar 2019-2020 vier doorlopende beurzen voor deze groep.

Voor het studiejaar 2017-2018 zijn, na een selectieprocedure, drie nieuwe studenten geselecteerd door de selectiecommissie. Deze studenten hadden zich in de periode 1 april 2017 tot en met 30 mei 2017 aangemeld bij de Stichting Gerard Sanderink. Aan deze drie studenten is een studiebeurs toegekend. Deze drie studenten volgen allemaal een studie aan de Saxion Hogeschool. In het studiejaar 2019-2020 is de studiebeurs voor één student beëindigd. Derhalve zijn er in het studiejaar 2019-2020 twee doorlopende beurzen voor deze groep.

Voor het studiejaar 2018-2019 zijn, na een selectieprocedure, vier nieuwe studenten geselecteerd door de selectiecommissie. Deze studenten hadden zich in de periode 1 april 2018 tot en met 30 mei 2018 aangemeld bij de Stichting Gerard Sanderink. Aan deze vier studenten is een studiebeurs toegekend. Drie van deze studenten volgen een studie aan de Saxion Hogeschool, de andere aan de Universiteit Twente. Per 1 augustus 2019 is de studiebeurs voor twee studenten beëindigd. Derhalve zijn er in het jaar 2019-2020 twee doorlopende beurzen voor deze groep.

Voor het studiejaar 2019-2020 en daarna zijn en worden geen nieuwe studenten meer geselecteerd.

Van de resterende groep van elf studenten studeren er vijf aan de Saxion hogeschool en zes aan de Universiteit Twente.

Door het bestuur van Stichting Gerard Sanderink is in 2019 eenmaal fysiek en een aantal malen telefonisch vergaderd. Bilateraal wordt er regelmatig afgestemd en overleg gevoerd.

Deel deze pagina: