Sanderink Technology Centre

In het toekomstige Sanderink Technology Centre wordt de R&D kennis, die aanzienlijk is maar versnipperd in Nederland en Twente aanwezig is, waar mogelijk gebundeld. Daarmee wordt ernaar gestreefd de kennis, die nu grotendeels leidt tot productie van halffabricaten, te bundelen tot totaaloplossingen en dus eindproducten.

Het innovatiecentrum is een onderdeel van een meer omvattend stappenplan, waarbij ook de overheid (op landelijk, provinciaal en gemeentelijk niveau), Universiteit, Hogeschool en overige stakeholders betrokken zijn.

Dit stappenplan ziet er globaal als volgt uit:

1.     De ontwikkeling van een innovatiecentrum waar de versnipperde R&D kennis van Twente zoveel mogelijk wordt gebundeld. Bij die bundeling wordt ernaar gestreefd de R&D kennis op verschillende terreinen in de waardeketen zodanig bij elkaar te brengen dat er meer eindproducten worden ontwikkeld.

2.     Het vestigen van een productiebedrijf met een duidelijk gezicht en profiel. Ook wil Gerard Sanderink belangen nemen in uiteenlopende bedrijven, deze combineren en/of bij elkaar brengen, waardoor deze bedrijven in staat worden gesteld zelf eindproducten in de markt te zetten. Deze bedrijven worden ook in staat gesteld zichzelf verder te ontwikkelen en door te groeien. Hierdoor wordt in Twente een ecosysteem ontwikkeld dat met elkaar meer eindproducten produceert.

3.     Het vinden van een geschikte locatie waar deze bedrijven bij elkaar worden gebracht en de medewerkers dicht bij elkaar zitten en elkaar daardoor makkelijk(er) kunnen vinden. Dit moet bijdragen aan een betere onderlinge samenwerking en versnelling van nieuwe innovaties en verbeteringen van de producten. Door een belang te nemen in deze ondernemingen kan daarop ook beter worden gestuurd.

4.     Oprichten van een holding waarin deze (startende) ondernemingen worden ondergebracht. Dit met het doel de krachten beter te kunnen bundelen.

5.     Het aanbrengen van een betere balans tussen onderzoek, ontwikkeling en de verkoop van eindproducten, ofwel tussen Research & Development en Valorisatie ontwikkelingen.

Om deze activiteiten in Twente tot ontwikkeling te brengen wil Gerard Sanderink fors investeren, maar vraagt hij tegelijkertijd commitment en ondersteuning van de lokale en provinciale overheid. Gerard Sanderink en de overheid streven immers hetzelfde doel na: in Twente, de regio die hem na aan het hart ligt, werkgelegenheid op alle niveaus creëren voor haar inwoners. Na het teloor gaan van de textielindustrie en de teruggang van de metaal- en elektrotechnische industrie en bij gebrek aan bedrijven die dit opgevangen hebben, is de werkloosheid in deze regio hoog.

Voor de Provincie Overijssel en Kennispark Twente is High Tech een belangrijk thema. Dit mede vanwege de hoeveelheid bedrijven, de werkgelegenheid en het innovatieve karakter binnen deze topsector in de regio Twente. Medio 2013 informeerde Gerard Sanderink diverse intermediaire instanties over zijn ideeën richting open innovatie. Dit idee kreeg na de zomervakantie een vervolg en hij is daarover met Kennispark Twente, gemeente Enschede, Provincie Overijssel, Universiteit Twente, Saxion Hogeschool, Ministerie van Economische Zaken en Oost NV in gesprek gegaan met het doel zijn ideeën verder te concretiseren. Dat heeft geresulteerd in het project Sanderink Technology Centre.

Het project Sanderink Technology Centre is het middel voor het verbreden en verbeteren van kennis, het verbreden van onderzoek, het vergroten van bedrijvigheid en de uiteindelijke stimulering van de Twentse economie vanuit de kracht van deze regio.

De betrokken partijen streven ernaar om het project Sanderink Technology Centre de komende vijf jaar te ontwikkelen, te versterken en te versnellen tot een gerenommeerde locatie op de innovatiecampus Kennispark, waar onderzoek, onderwijs, valorisatie en (nieuwe) bedrijvigheid in een nauw samenspel kunnen plaatsvinden.

Deel deze pagina: