Criteria voor het aanvragen van een Gerard Sanderink Studiebeurs

 1. Een aanvraag voor een Studiebeurs kan vanaf 2 april t/m 30 mei voor het tweede, derde of volgende studiejaar worden gedaan. Op het moment van aanvraag zijn de jaarresultaten van de student nog niet bekend. Bij aanvraag dienen er in 3 kwartielen minimaal 45 studiepunten te zijn behaald met een gemiddeld cijfer van minimaal 7.5. Bij toekenning van de beurs zijn de resultaten van het jaar bekend en dienen er ten minste 55 studiepunten behaald te zijn met wederom een gemiddeld cijfer van 7.5. Studenten die meer studiepunten hebben behaald en/of een hoger gemiddeld cijfer hebben, maken meer kans op toekenning van een Studiebeurs.
 2. Voor Saxion Hogeschool komen studenten van de volgende technische studies in aanmerking: Bij LED: Industrieel Ontwerpen (IPO), Werktuigbouwkunde (WB), elektrotechniek (ELT), Technische Informatica (TI), Mechatronica (MT), Technische Natuurkunde (TN), Chemie (C), Chemische Technologie (CT), biomedisch Laboratoriumonderzoek (BML). Bij BBT: Technische Bedrijfskunde (TBK), Bouwkunde (BK). Bij ACT: informatica (I). Tevens komen de studenten Civiele Techniek en Bouwtechnische Bedrijfskunde in aanmerking voor een beurs. Voor de Universiteit Twente komen de volgende studies in aanmerking: alle opleidingen (Bachelor, Master en Premaster) van de faculteiten, Engineering Technology (ET), Elektrotechniek, Wiskunde en Informatica (EWI), Technische Natuurwetenschappen (TNW) en Geo- Informatie Wetenschappen en Aardobservatie (ITC)de studie Engineering and Management (IEM).
 3. Voor de Universiteit Twente komen de volgende studies in aanmerking: alle opleidingen (Bachelor, Master en Premaster) van de faculteiten TNW, CTW, EWI en ITC en de studies Technische Bedrijfskunde (TBK) en Industrial Engineering and Management (IEM). 
 4. Voor het studiejaar 2018-2019 worden ca. 10 Studiebeurzen vergeven, de helft daarvan voor studenten aan Saxion Hogeschool en de helft voor studenten aan de Universiteit Twente.
 5. De Gerard Sanderink Beurs wordt niet verstrekt aan studenten met een niet-Nederlandse nationaliteit, een dubbele nationaliteit is geen probleem. Ook wordt de Studiebeurs niet verstrekt aan studenten die al een andere beurs ontvangen.
 6. De Gerard Sanderink Beurs is een onbelaste schenking waarover je geen belasting hoeft te betalen. De door de Stichting Gerard Sanderink verstrekte beurzen worden aangemerkt als een onbelaste schenking op grond van artikel 33 lid 10 van de Successiewet 1956 in samenhang met artikel 6.33 onderdeel b van de Wet op de Inkomstenbelasting 2001.
 7. Indien je aangifte inkomstenbelasting doet, kun je bij de belastingdienst c.q. je inspecteur navragen of – en zo ja waar – je het beursbedrag moet vermelden.
 8. Bij de aanvraag dient aangetoond te worden dat het inkomen van de ouders onder of op de € 43.000 per jaar ligt (gezamenlijk inkomen). 
 9. De student moet gedurende zijn studie in Twente ingeschreven en woonachtig zijn en blijven.
 10. De beursstudent moet na zijn studie bereid zijn om zich nog 3 jaar aan een Twents bedrijf te verbinden, uiteraard tegen marktconforme betaling. Deze bereidheid krijgt de vorm van een gentlemen’s agreement.
 11. Van de studenten wordt verwacht dat zij zich maatschappelijk breed ontwikkelen. De student wordt geacht tijdens zijn studie ook buiten zijn studie activiteiten te ontplooien, gedacht kan worden aan sporten, actief muziek beoefenen, en/of bestuursfuncties en/of een lidmaatschap van een studentenvereniging of vrijwilligerswerk of een combinatie van genoemde zaken.
 12. Alle studenten zijn in principe jaarlijks aanwezig bij de uitreiking van de nieuwe Studiebeurzen.
 13. De beursstudenten komen ten minste één maal per jaar bij elkaar om ervaringen uit te wisselen. Dit zal gebeuren op uitnodiging van de selectiecommissie van Saxion Hogeschool en/of de Universiteit Twente.
 14. De praktijk- en afstudeerstages kunnen bij ieder gewenst bedrijf worden doorgebracht in binnen- en/of buitenland. Zij moeten vanzelfsprekend wel studie gerelateerd zijn.
 15. Wie al een Studiebeurs heeft hoeft deze niet opnieuw aan te vragen (zie hieronder).
 16. De Studiebeurs wordt per jaar toegekend. In principe wordt deze gehandhaafd tot het einde van de studie bij gelijkblijvende resultaten en ongewijzigde omstandigheden. De student dient jaarlijks vóór 1 mei een verklaring af te geven aan de Selectiecommissie dat zijn omstandigheden (zie hierboven) niet gewijzigd zijn of aan te geven welke omstandigheden gewijzigd zijn. Bij onvoldoende studieresultaten of wijziging van omstandigheden (inkomen ouders, verhuizing buiten Twente) kan de Studiebeurs worden ingetrokken. Deze opsomming is niet limitatief, er kunnen ook andere redenen zijn die gemotiveerd leiden tot intrekking van de Gerard Sanderink Studiebeurs.

Het aanvragen van de studiebeurs kan via Stichting Technology and Security Gerard Sanderink.

Deel deze pagina: