Eisen aan de student na toekenning van de Studiebeurs

  1. De beursstudent dient ieder half jaar, in mei en december, schriftelijk verslag te doen van zijn studievorderingen aan de Selectiecommissie. Een gewaarmerkte cijferlijst voldoet.
  2. De beursstudent moet gedurende zijn gehele studie in Twente woonachtig zijn (uitgezonderd een buitenlandse stage of een stage buiten Twente).
  3. De beursstudent moet na zijn studie bereid zijn zich nog 3 jaar aan een Twents bedrijf te verbinden. Deze bereidheid krijgt de vorm van een gentlemen’s agreement.
  4. De student wordt geacht tijdens zijn studie ook buiten zijn studie activiteiten te ontplooien, gedacht kan worden aan sporten, actief muziek beoefenen, en/of bestuursfuncties en/of een lidmaatschap van een studentenvereniging, of vrijwilligerswerk of een combinatie van genoemde zaken. Van de studenten wordt verwacht dat zij zich maatschappelijk breed ontwikkelen.
  5. Alle studenten zijn in principe jaarlijks aanwezig bij de uitreiking van de nieuwe Studiebeurzen.
  6. De beursstudenten komen ten minste één maal per jaar bij elkaar om ervaringen uit te wisselen. Dit zal gebeuren op uitnodiging van de commissie van Saxion Hogeschool en/of de Universiteit Twente.
  7. De praktijk- en afstudeerstages kunnen naar keuze, mits studie-gerelateerd,  gekozen worden zowel in Nederland als in het buitenland, De stage kan natuurlijk ook bij een van de Gerard Sanderink bedrijven in binnen- of buitenland gedaan worden.
  8. Bij de bedrijven van Gerard Sanderink is een stagevergoeding gangbaar, deze vergoeding dient aan de fiscus opgegeven te worden, voor zover deze de reëel gemaakte kosten overtreft.
  9. De Studiebeurs wordt per jaar toegekend. In principe wordt deze gehandhaafd tot het einde van de studie bij gelijkblijvende resultaten en ongewijzigde omstandigheden. De student dient jaarlijks vóór 1 mei een verklaring af te geven aan de Selectiecommissie dat zijn omstandigheden (zie aanvraagcriteria) niet gewijzigd zijn of aan te geven welke omstandigheden gewijzigd zijn. Bij onvoldoende studieresultaten of wijziging van omstandigheden (inkomen ouders, verhuizing buiten Twente, anders dan tijdelijk) kan de Studiebeurs worden ingetrokken.

Deze opsomming is niet limitatief, er kunnen ook andere redenen zijn die gemotiveerd leiden tot intrekking van de Gerard Sanderink Studiebeurs.

Deel deze pagina: